Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pismo:poezie:richard_chmelar:vnitrni_a_vnejsi_svet

Vnitřní a vnější svět

ONEN SVĚT JEST! Rukama neuchopitelný,
očima neviditelný a ušima neslyšitelný!
Přístroji neměřitelný, a přitom tak skutečný,
jen lidským duchem vyciťovaný!
Prostupuje vše, co vidíš okem či přístrojem,
obklopuje vše, co nazýváš vesmírem!
Co jest VNITŘNÍ SVĚT, rozumem nepochopený,
ten ZÁHROBNÍ SVĚT, ze strachu odmítaný?
Co jest OČISTEC, dogmaty církví opředený?
Co jsou JINÉ DIMENZE BYTÍ, neprobádané
a k nebezpečným hrám okultisty zneužívané?

Onen svět vznikl z Tvůrčího Božího vyzařování
a patří k hmotné části Velikého Stvoření!
Vyplňuje dálavy mezi hvězdným vesmírem
a domovem zralých lidských duchů – rájem!
Velmi rozsáhlé jsou úrovně vnitřního světa,
které tvoří předobrazy vnějšího světa!
Hmota onoho světa prostupuje touto hmotou,
tak, jak rádiové vlny pronikají atmosférou.
Očima vidíme jen hrubou hmotu atomovou!
Stavebními částicemi druhů jemné hmoty jsou
nepatrné částečky světla menší než elektrony,
protony a neutrony, z nichž jsou atomy složeny!
Částice druhů vnitřní hmoty vytvářejí jiné atomy!
Jemné druhy hmoty mají jiné stavební struktury.
Neviditelný svět jest tvořen více časoprostory!

Kdo ví, kolik se třpytí na obloze hvězd?
Snad tolik je v záhrobí vesnic a měst!
Záhrobní krajiny jsou obydleny zvířaty, lidmi
a do legend odsunutými přírodními bytostmi!
Svá duševní těla tam lidé pociťují,
přírodu a okolní dění svými smysly vnímají
stejně tak jako my, kteří jsme na zemi.
V nejjemnějších sférách hmoty pod Rájem
leží nádherné krajiny, prozářené Světlem.
V čisté radosti se tam lidé vysoké zralosti
připravují na návrat do duchovní vlasti!
Zatímco ti, kteří rozsévali jen zlobu a strasti,
sténajíce v temnotách jsou blíže propasti.
Bez záštity pozemského těla tam prožívají
své emoce netlumeně a mnohem silněji!

Člověče! Dokud dlíš v těle z masa a kostí,
tvá pozemská schrána tvou duši hostí!
Jednou tvé údy i mozek od Tebe odpadnou,
ale tvé ctnosti či sklony půjdou s Tebou
a krajinami Slov a Myšlenek Tě provedou!
Ocitneš se v prostředí myšlenkových forem
vytvořenými Tebou, lidským duchem!
Svou vnitřní podstatou jsi nehmotný duch,
jsi čistou zlatou jiskrou, kterou stvořil Bůh!

Jeho Síla Tebou proudí a naživu Tě udržuje!
Tvůj duch se svým chtěním jen rozhoduje,
jestli ke správnému či nesprávnému účelu
použije tuto neutrální životadárnou Sílu!
Tušíš, jakou odpovědnost na sebe uvaluješ
pokud se ke špatným činům rozhoduješ?

Rozumový člověk! Chce vědět víc a víc,
však za hranicí rozumu už nepozná nic!
Neví, že jednostranné rozumové myšlení
zastřelo jeho mimosmyslové vnímání!
Události a lidé v nás vyvolávají dojmy
nezaměnitelné se smyslovými vjemy!
Niterné dojmy prožíváme pouze citem
a jen co prožijeme pochopíme rozumem!
Nasloucháme vedení ze světlejších úrovní,
které k nám promlouvá skrze svědomí?
Hlasy duchovních pomocníků neutichají,
to naše uši často slyšet nechtějí!

Lidský duchu, dopřej mi svého sluchu!
Tvé myšlenky se nerozptýlí ve vzduchu!
Jsou dílem rozumu, nástroje tvého chtění
a mají hmotné formy z látky záhrobní!
Jak malíř maluje obrazy barvami a štětcem,
tak Ty, v barvách svého citu rozumem,
kreslíš obrazy svých myšlenkových forem!
Zůstávají s tvou duší spojeny neviditelnými,
leč neroztržitelnými vlákny osudovými!
Myšlenky jsou živeny duchovním citem,
vysílány do etéru mozkem jako rádiem
a vyšší než rychlostí světla se šíří vesmírem!

Stejnorodé myšlenky se magneticky přitahují,
jedna s druhou doplňují a spoluvytvářejí
myšlenkové centrály ve formách obydlených
měst a vesnic, malebných nebo ponurých!
Ošklivá jsou města smutku, zloby či závisti
a krásná místa, kam proudí myšlenky radosti!
Myšlenková shromaždiště, která lidé vytvářejí,
zpětně vyzařují na Zemi a své strůjce posilují
v jejich navyklých způsobech myšlení!
Naladěni na stejnou frekvenci jsou ve spojení
všichni původci určitého druhu myšlení.
Proto není snadné změnit způsob uvažování,
ukončit závislost nebo opustit některá přání!

Bůh stvořil vše co jest! Stvoření vzniklo,
když do bezsvětelné prázdnoty vytrysklo
Jeho životadárné, bílé Světlo!
Bůh řekl budiž Světlo! Nikoli budiž temno!
Krajiny odporných myšlenkových forem,
které vytvářejí lidé, jsou skutečným peklem!
Není Bohu milé! Nevzniklo z Jeho Tvoření!
Peklo jest skvrnou znečišťující Stvoření,
jenž vznikla ze zlého lidského myšlení!

Jemný svět není od Hrubého oddělen,
oba jsou hmotné a tvoří celek jeden!
Vždyť Ty sám jsi spojovacím článkem
mezi Vnějším a Oním - vnitřním světem!
Modeluješ ho citem, myšlením a slovem,
jako sochař, co tesá do kamene dlátem!

Jak myslíš, mluvíš a konáš, tak také žiješ!
Karmická vlákna ke své duši navazuješ!
Tkáš si vlákna, z nichž některá Tě poutají
s lidmi, jichž se tvé myšlenky a slova týkají.
Jiná Tě vedou k těm na Zemi, co smýšlejí
jako Ty a ve tvém druhu myšlení Tě posilují.
Do třetice Tě osudové nitky propojují
s Tebou stejnorodými lidmi, žijícími
na onom světě a za čtvrté s krajinami,
které jsi spoluvytvářel svými myšlenkami.

Tvrdíš-li, že na myšlenky clo neplatí,
vyhýbáš se své zodpovědnosti.
Cožpak se můžeš schovat před smrtí
a uniknout spravedlnosti?
Smrt jest jen bránou, kterou projde každý,
kdo odloží své tělo, hrubý kabát pozemský.
Na dalším putování po onom světě
kráčí oděn ve svém duševním šatě!
Podle principu neúprosné spravedlnosti
jsou lidé stejnorodých vlatností po smrti
přitahováni k sobě do stejných oblastí.
Nemohou tam žít pospolu, jako na zemi,
ti s rouchy světlými s duchovně mrtvými!

Bůh daroval člověku Krb čistých myšlenek!
Svobodnou vůli! Proč ji spoutal člověk?
Zle hospodaří s tímto darem, když si mozek
opřádá pavučinami chmurných myšlenek!
Lže sobě, když pomstu nazývá spravedlností
a svou duši nakazil zhoubnou nenávistí.
Otrávené plody pěstuje myšlenkami závisti,
kterými zamořil rozsáhlé záhrobní oblasti.
Už nedovede svůj rozum ovládat citem,
stěžuje si na osud a holduje závislostem.

Lidský duch byl v dobách dávné minulosti
nevědomým zárodkem duchovní bytosti
ze spodního okraje převelikého Ráje.
Sice na vlastní přání, ale jen z Boží Milosti
směl se snést na Zemi, do hmotnosti!
Byl zde zasazen, aby rozvíjel své ctnosti,
ve smyslu lásky, čistoty a spravedlnosti!
Není jiného účelu bytí člověka nežli vývoje,
jako ušlechtilý duch se má vrátit do ráje!

Bůh obdařil vyvíjející se lidi rozumem,
aby učinili planetu pozemským rájem.
Však mnozí lidští duchové ztratili zájem
udržovat spojení s Bohem - Života Zdrojem!
Světlo rozumu si tak lidstvo zatemnilo,
když se od Tvůrce všech světů odvrátilo
a nádhernou Matičku Zemi zpustošilo.
Většinu dnešních duší už opustila radost
a vkradla se do nich nedůvěra a starost.
Kdo baží po majetku a prožívání slastí,
duchovně se poutá k temnému houští.
Jen Touhou po Světle získáš jasné cítění
jenž povedete Tě do duchovních úrovní!

Pokud jsi spoután vlákny svých závislostí,
hloubáním o nich nerozvíjíš žádné ctnosti.
Trýznivé výčitky jsou myšlenkové pasti,
které utužují spojení s nezdary minulosti.
Jen v prožívání okamžiků přítomnosti
můžeš rozvinout své dobré vlastnosti!
I kdybys měl ctnost jen jednu jedinnou,
věz, že ona jest tvou duchovní květinou!
Tak rozviň její poupě do květu,
ať zkrásní ke cti Boží a bude sloužit světu!

Mnohokrát jsi zemřel a směl se narodit,
aniž by jsi stihl svůj vývoj dokončit.
Jak jinak, než skrze rozvíjení ctností
prožiješ svou cestu do duchovní vlasti?
K Nejvyššímu Dobru važ se svou Touhou,
duchovní perlou ve tvé duši vetkanou.
Nepoutej se příliš ani pozemskou zálibou,
abys ji neučinil modloslužbou.
Na co myslíš a čemu věnuješ pozornost,
k tomu si buduješ osudový most!

Čistota duše jest jedinná lidská jistota!
Jejím projevem jest srdečnost a prostota!
S veselou myslí jdi po stezce ctností,
krásná přání druhým přinesou Ti štěstí!
Spravedlnost kotví v Lásce! Na to si vzpomeň,
dříve, než zažehneš nenávisti oheň!
Snaž se žít spravedlivě a v přísné lásce,
klíčem k Nebeské Bráně jest tvé srdce!
Že každý sám si Osudové lože stele
jest principem svobodné lidské vůle!

Na zemi žiješ jen krátký úsek svého bytí,
kam chceš jít, až projdeš bránou smrti?
Kristus řekl: „Do Božího Království se vrátíš,
jen když do posledního halíře zaplatíš!“
Chceš-li opravdu do Ráje dojít,
pak musíš své srdce otevřít
a každému z viníků svých vše odpustit!
Své špatné vlastnosti ve ctnosti obrátit
a skrze dobré skutky sama sebe napravit!

Tak propojuj své nitro se světem navenek
už jen vytvářením krásných myšlenek!
Těch léčivých šípů co prýští z čistého cítění!
Kniha Poselství Grálu jest Pravdou Stvoření! 1)

pismo/poezie/richard_chmelar/vnitrni_a_vnejsi_svet.txt · Poslední úprava: 27.06.2016 23:08 autor: Marek Ištvánek