Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


projekty:veda:pohyb:matematika:start

Matematika

Matematika je jazyk pro vyjádření a popis Stvoření, podobně jako jiné jazyky, které známe a používáme. Vyspělejší jazyk dovede přesněji a jasněji podat pravou skutečnost.

Jak tedy vypadá takový vyspělý matematický jazyk, který odpovídá Poselství Grálu?

Zkusme se mu přiblížit a použít některé kameny, které jsem vybral a skládal do zákonitostí:

 • Pojem prostoru a času je závislý na světelnosti úrovně Stvoření
 • Oba vyplývají z pohybů dané úrovně Stvoření
 • Co se týče času, existuje jen teď či nyní
  • Není tedy samostatným matematickým rozměrem a čas, který vnímáme vychází z proměn pohybů probíhajících postupně nyní
 • Co se týče prostoru, metrika (vzdálenosti, úhly apod.) vyplývá z pohybů
  • Popis pohybu by tedy měl být nemetrický a metrika by měla vyplynout z pohybu (dynamický prostor)

Popis pohybu

Z předchozího lze hledat tento nemetrický popis pohybu ve Stvoření i v Boží sféře.

Prvky prostoru

Nejjednodušší objekt, který může vytyčit („3-rozměrný“) prostor i směry se jeví jako (pravidelný) čtyřstěn 1). Má 4 vrcholy (body), 6 hran (přímek) a 4 stěny (roviny).

Jedna z možností je použití určitého popisu prvků prostoru jako

 • prázdno
 • body
 • přímky
 • roviny
 • objem (celý prostor)

Geometrie je původně nauka o měření země. V našem případě jde spíš o topologii, tedy nauku o prostoru.

Projektivní geometrie může zahrnovat topologii i geometrii a dívá se na prostor různými pohledy, podle toho, co považuje za základní prvky 2), ze kterých odvozuje ostatní. „N-rozměrnost“ pak vychází z počtu (N) „nezávislých“ prvků 3). Základní prvky mohou být například:

 • Body („4-rozměrný“)
  • Spojováním bodů vznikají „rozprostřenější“ prvky
   • Dva různé body formují spojením přímku jimi procházející
   • Tři různé body neležící všechny v přímce formují spojením rovinu jimi procházející
   • Čtyři různé body neležící všechny v přímce ani rovině formují spojením celý prostor jimi procházející
 • Přímky („6-rozměrný“ nebo 2 krát „3-rozměrný“)
 • Roviny („4-rozměrný“)
  • Protínáním rovin vznikají méně „rozprostřené“ prvky
   • Dvě různé roviny se protínají v přímce jimi procházející
   • Tři různé roviny, všechny nerovnoběžné, se protínají v bodě jimi procházejícím
   • Čtyři různé roviny, všechny nerovnoběžné ani neprotínající se ve stejném bodě, se protínají v prázdno
 • Kombinace předešlých

Prvky prázdno a objem jsou „1-rozměrné“.

Dualita (doplněk) prvků

Princip duality (polarity, doplňku) popisuje například duální vztah mezi body a rovinami (stěnami čtyřstěnu ležícími naproti vrcholů) jako dva pohledy na týž prostor. V tomto případě pak máme 4 dvojice duálních prvků (bod duální k rovině a naopak).

Můžeme ho ale rozšířit i na přímky, z nichž 3 vycházejí z jednoho Bodu Počátku (čtyřstěnu) a ostatní 3 tvoří rovinu horizontu (konce) ležící naproti Počátku. V tomto případě pak máme 3 dvojice duálních prvků, což je méně, než v předešlém případě bodů a rovin. Méně je jednodušší a tudíž by to měla být lepší cesta.

Také můžeme považovat prázdno a objem za doplněk.

Prvky pohybu

Z hlediska popisu pohybu pak projektivní geometrie nabízí (projektivní) transformace či pohyby, které proměňují prvky. Například:

 • Přímočarý posun
  • Daný mezi dvěma různými body nebo rovnoběžnými rovinami apod.
  • Aktivní, mužský, dávající, ženoucí princip vedoucí k rozvinování (explozi)
 • Otáčení kolem přímé osy
  • Daný dvěma nerovnoběžnými rovinami protínajícími se v ose otáčení apod.
  • Pasivní, ženský, přijímající princip vedoucí ke svinování (implozi)

Oba principy mají být ve Stvoření v harmonii a vyrovnané, tedy být celkově neutrální.

1)
nejjednodušší z pěti pravidelných „Platónských“ těles: 4-, 6-, 8-, 12-, 20- stěn
2)
dnešní matematikou často nevhodně nazývané vektory
3)
nelze je odvodit z jiných prvků
projekty/veda/pohyb/matematika/start.txt · Poslední úprava: 24.02.2023 14:10 autor: Marek Ištvánek