Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta


Nedávné změny:

pismo:proza:zavate_doby:velka_pyramida_odkryva_sve_tajemstvi

Velká pyramida odkrývá své tajemství

Velká pyramida se Sfingou

V této knize, kterou jasnovidně přijala Roselis von Sass, je popisován příběh dávných chaldejských mudrců ukazujících lidem cestu ke Světlu. Tito mudrcové duchovně přijali příkaz od Pána světů, aby postavili pyramidu, která bude odrazem pyramidy na vrcholu Stvoření a zároveň pomníkem vývoje lidstva a varováním před jeho posledním soudem. Stavitelem pyramidy byl vyvolen Pyramon, královský syn z Katabanu, který se spolu s dalšími odebral k mudrcům duchovně připravit a pak odešel do Egypta na předem určené místo postavit pyramidu.

Kniha popisuje vzestupy světlých lidí i pády temných. Boj moudrých proti rozvíjejícím se kultům padlých. Najdeme zde celou řadu krásných životních příběhů ke Světlu usilujících lidí, protkávání kultur a spolupráci s bytostmi přírody a duchovními vůdci.

Na druhou stranu považuji některé části s popisem kultu padlé ženy zbytečně podrobné, což možná autorku spojilo v některých chvílích s temnými vlivy, když pak popisovala zabíjení lidí na příkaz ze Světla, aby byl kult potlačen, ve spolupráci s bytostnými. Osobně si myslím, že zabití v nutné sebeobraně je v pořádku, jinak už ale ne. Ať jsou pro nás tyto nástrahy temna výstrahou a varují nás.

Vraťme se ale ke krásným částem, které zabírají většinu knihy a tak převažují.

Výstavba pyramidy

Velká pyramida v roce 1920 Výstavba pyramidy Pána světů probíhala za vydatné pomoci obrů vedených obrem Enakem a dalších pracovníků v oáze pyramidy po dobu více než 40 let. Dílo bylo započato 6 500 let (4 500 př.n.l.) před začátkem posledního soudu.

Mnozí lidé tehdejší doby spolupracovali s bytostmi přírody, protože si udrželi vnitřní čistotu. Protože byl Pyramon od dětství spjat s přírodou a již dříve v době Atlantity spolupracoval s obry, byl obry oblíben a byl jediným, pod jehož vedením chtěli obři pyramidu stavět.

Obři přichystali všechny kameny na stavbu svým způsobem, kdy ve střední hrubohmotnosti, kterou obývají, poddajnější kameny nařezali a nakupili ke stavbě. Tyto kameny pak po dotvrdnutí měly hladké stěny a přesné rozměry.

Pyramon postavil nejdříve několik modelů pyramidy ze dřeva a hliněných kostek. Při samotné stavbě si dopředu na modelu stavěl danou část, aby si ujasnil, jak budou postupovat.

Obři stavěli nejhrubší části z nejtěžších kamenů vážících mnoho tun. lidé pak některé kusy dotvarovali pomocí nástrojů do požadovaných tvarů, což se týkalo především vnitřní struktury, která odrážela vývoj lidstva a pomoci ze Světla. Nástroje byly nejdříve měděné a později z železných kovů ze spadlých meteoritů.

Kvůli občasným nepokojům a zasahování rozvíjejících se kultů byla stavba pyramidy několikrát přerušena i na víc let. Všechny problémy byly nakonec dobře zvládnuty a stavba byla dokončena.

Vnější vápencové kameny byly opláštěny žlutými žulovými deskami, každá o váze 16 tun.

Před uzavřením pyramidy byly uvnitř rozmístěny kamenné desky s duchovními poselstvími.

Sfinga Sfinga byla vytesána pod vedením sochaře Timagense z kopce k tomu bytostnými připraveného, podle praobrazů z výšin. Oči měla umělecky sestavené z křišťálu a lazuritu se zlatými zrnky.

Po dokončení stavby byla konána velká slavnost a díkůvzdání Bohu, která se pak pravidelně každý rok dlouho opakovala.

Duchovní význam pyramidy

Již před výstavbou, během ní a 500 let po ní byl lidem vysvětlován staviteli a mudrci duchovní význam pyramidy, aby byli obeznámeni s celou stavbou a přijali to vnitřně do sebe jako varování pro budoucí vývoj, aby neupadli do pokušení, ale duchovně rostli.

Tento význam duchovně viděli a přijali mnozí mudrci i jejich ženy ještě před samotnou výstavbou a během ní pak přibyla mnohá další proroctví zaznamenaná na desky v pyramidě. I Pyramon viděl a znal význam pyramidy do nejmenších podrobností.

Pyramida je obrazem „krystalové světelné“ pyramidy na vrcholu Stvoření v prastvoření, která svým vrcholem vychází dolů od Pána světů, Imanuele - Parsifala, a Sfinga je pak spojením čtyř vědoucích okřídlených zvířat v rozích čtverce pyramidy, která sama je obrazem pyramidy Božího trůnu v Boži sféře, vycházející od Boha, a čtyř okřídlených zvířat v rozích trůnu. Hlava Sfingy vyobrazuje Od-shi-mat-no-keho (spojeného s Božím Skopcem), tlapy Lva (spojeného s Božím Lvem), křídla Merkura (spojeného s Božím Orlem) a ocas Leilaka (spojeného s Božím Býkem).

Vrchol pyramidy má plošinu a nesahá tedy až po pomyslný vrcholový bod. Světový Soudce má vrchol doplnit o znamení světla (kříž Pravdy) pro ty, kteří ho následují.

Vnitřní struktura pyramidy s nově objevovanými prostory pomocí sledování průchodu kosmického záření Vstupní komora za vstupními nosníky prozkoumaná endoskopickou kamerou na začátku roku 2023

Vnitřní struktura pyramidy pak zachycuje lidský vývoj a varuje před posledním soudem. Najdeme tam soustavu chodeb a komor. Nadmořská výška určuje dobu v budoucnosti od postavení pyramidy. Významné události lidstva jsou zaznamenány pomocí komor a cesta lidstva pomocí chodeb. Chodby dolů symbolizují vzdalování lidstva od Světla, jeho úpadek, kdy jsou navíc nízké tak, aby člověk musel být ohnutý a neviděl přímo před sebe, a chodby nahoru představují při vyšším stropu možnost vzestupu a zjasňování podpořenou pomocí ze Světla s možností volné chůze a volného pohledu vzhůru.

Klesající chodba jde přímo od vchodu do pyramidy dolů do slepé uličky a propasti. Z ní odbočuje stoupající cesta s nízkým stropem, který se pak zvedá ve Velké galerii se sedmi stupni do Sálu soudu, kde se mohli lidé, stoupající nízkou chodbou shrbeně pod tíhou svých vin, opět narovnat a očistit v souladu se Slovem Pána Ježíše, ale většinou se tak nestalo a tak chodba končí opět nízkým průchodem ke zdi, konci vývoje lidstva, odkud už vede jen odbočka do Sálu soudu.

Chodby ústí do několika komor, které ale ne všechny jsou dnes zachovány nebo odhaleny:

Zatím známá struktura Velké pyramidy (bez několika dalších objevených prostor) s naznačenými letopočty významných pomocí ze Světla

 • Královnina komora nejníže
  • 2 500 let od stavby (2 000 př.n.l.) přichází na Zem Maria, Vyslankyně Boží Lásky z vrcholu Stvoření, a vtěluje se do pozemské Kassandry, věštkyně z Troje, která lidem zvěstovala cestu ke Světlu a nebyla slyšena a byla uvězněna při pádu Troje. To symbolizuje komora, z níž nevede cesta dál.
 • Komora 1. Vyslance Božího výše
  • 3 000 let od stavby (1 500 př.n.l.) přichází Parsifal - Abd-ru-shin, Vyslanec Boží Vůle, aby se připravil na svou úlohu Světového Soudce prožíváním mezi lidmi. Vtělil se jako syn perských královských rodičů, byl vychován Ismaelem, králem Ismaelitů a s polovinou jeho lidí a další polovinou Arabů, odchází založit národ Is-ra, jižně od Egypta, kterému vládne jako Kníže Světla a říše vzkvétá v době, kdy v Egyptě Mojžíš plní úlohu vyvést lid Izraele z područí Egypťanů, zda vydatné podpory Abd-ru-shina. Na příkaz faraona je Abd-ru-shin zavražděn.
 • Komora 2. Vyslance Božího výše
  • 4 500 let od stavby (0 n.l.) přichází Ježíš, Syn Boží, aby zachránil Zemi od jinak neodvratného pádu do rozkladu a vtělen do Izraele ukázal v Lásce lidem cestu ke Světlu. Pravda je lidmi povětšinou odmítnuta a Ježíš zavražděn na kříži.
 • Králova komora nebo Sál soudu nejvýše
  • 6 500 let od stavby přichází Imanuel - Parsifal - Abd-ru-shin, Syn Člověka, aby vtělen jako Oskar Ernst Bernhardt v roce 1875 přinesl později začátek posledního soudu jako Pán světů a Světový Soudce a naposled Slovo Pravdy navazující na Slovo Pravdy Ježíše a sepsal je do knihy Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu. Slovo je přijato jen nemnohými duchovně probuzenějšími lidmi. Pán je nacisty zajat a v roce 1941 opouští Zemi.
  • Toto Slovo poslední záchrany je v komoře symbolizováno vysokým stropem, kde se mohou lidé volně rozhlédnout. Hrbolatá podlaha symbolizuje nejistou půdu pod nohama dnešního člověka. Nedokončený otevřený sarkofág či truhla pak duchovní smrt lidstva.
  • Podlaha komory určuje začátek posledního soudu a rozměry jeho konec.
  • Kdo přejde kolem sarkofágu a obstojí v soudu, může stoupat přes pět vyšších světů, symbolizovaných žulovými překlady nad stropem, domů do duchovního ráje.
  • Kdo v soudu neobstojí, přechází spolu s hmotou do rozkladu.

Ve stropech komor jsou navíc záměrně trhliny, nejdříve nepatrné, které slouží k tomuto: Když lidstvo významně selže a padne více do temnoty, strop bude narušen, praskne a bude případně zasypána komora symbolizující duchovní pomoc. Pak už by lidstvo zůstalo v temnotách bez pomoci. V minulosti se to stalo údajně například při třech zemětřeseních. Poprvé při pádu Troje, podruhé při přechodu moře při odchodu Mojžíše s Izraelity z Egypta a potřetí při zavraždění Ježíše.

V různých místnostech pyramidy bylo rozmístěno 70 kamenných tabulí s proroctvími a duchovními vhledy. Mezi proroctvími bylo zapsáno i toto Izaiášovo o Imanueli v soudu:

Z nebes, která jsou vyšší jako všechna nebesa, která byla doposud stvořená, přišla Královna! Byla zahalená pláštěm, který vypadal jako hvězdné nebe naší Země, který ale zářil světleji a silněji než slunce. Na hlavě měla hvězdnou korunu. Vedle ní, obklopený jejími paprsky, se nacházel chlapec. Vypadal jako dítě. A modře zářící Královna ho nazývala synem. Ale viděl jsem, jak syn rostl. rostl a stal se mládencem, jehož nádheru jsem směl vidět.
IMANUEL
je Jeho jméno, řekla zářící Královna. A Jeho další jména jsou: Síla, Moc, Spravedlnost, Moudrost, světlo, Věčnost a Pán světů. Je to ten Pán světů, který přijde k lidem jako Soudce!
Čas Zkoušky lidského rodu Země se blíží, protože čas rychle pomine. Světový Soudce, který se jmenuje i Spravedlnost, Slovem ze svých úst oddělí živé od mrtvých. A bude mnohem víc mrtvých než živých. V tom čase, který se blíží, bude většina lidských duší vyschlá a zvadlá. A od začátku do konce budou lidé vzývat své vlastní modly.
Ve dnech Soudu, který nad lidmi nastane, se stanou rána a dny tmavou nocí. Svým ale Světový Soudce ukáže cestu. Bude to svatá cesta, která vede do Sionu, světlého domova.

Poslední soud začal v roce 1929. Stojíme v něm. Pán světů, Abd-ru-shin vystavěl duchovně pyramidu stvoření svým Slovem Poselství Grálu v roce 1931 a na její vrchol umístil vrcholový kámen: A vyplnilo se …! Hned po něm pak prohlásil:

Abdrushin nyní dokončil své Poselství lidstvu. Po dokončení v něm povstal Bohem vyslaný Syn Člověka
IMANUEL,
který byl zaslíben lidstvu k soudu a ke spáse samotným Synem Božím Ježíšem, poté co již staří proroci na něj poukazovali. Nosí znamení svého vysokého poslání: živoucí kříž Pravdy, zářící z něho, a Božskou holubici nad sebou, jako je nosil Syn Boží.
Lidstvo, probuď se ze spánku svého ducha!

Snaha o potlačení významu pyramidy

Již během stavby pyramidy se vyskytly záškodníci, kteří se snažili stavbu narušit nebo zastavit. Pyramon byl otráven zvrhlou „kněžkou“, ale mudrcům a Asklepiovi se podařilo ho udržet při životě. Jindy zase přepadli nedaleké město Akeru divocí nájezdníci, když lidé přestali být bdělí a vpustili tak temno, aby město déle pustošilo a stavba pyramidy tak musela být přerušena. Nakonec pyramida byla dokončena s pomocí všech bytostných a sil Světla.

Asi 500 let po jejím dokončení zvrhlost „kněžek a kněží“ narostla natolik, že chtěli přerušit davy poutníků, kteří se k pyramidě vydávali z různých koutů světa a byli tam vyučováni o nástrahách a pomocích při vývoji lidí ke Světlu a o posledním soudu. Lucifer nastražil léčky a dal se zvěstovat jako pán Slunce, který radí užívat dne bez zodpovědnosti a hlavně pozemských radovánek i zvrhlostí. Chtěli vyhnat mudrce, ale ti prozíravě odešli z oázy pyramidy.

„Kněžka“ pak navrhla postavit další pyramidu, aby se odvedla pozornost od té první, která měla zůstat jako jediná. Později se tak i stalo, ale trvalo několika generacím padlých kněžských králů, než druhou pyramidu postavili z kamenů, které zbyly po stavbě pyramidy Pána světů. Nejdříve dělníci pracovali za dobrou odměnu a pomocí kmenů a lan a velkých oslů velké kameny přemisťovali, ale nebyli schopní je dát těsně k sobě kvůli překážejícím lanům. Zůstaly tak nedokonalé mezery mezi kameny a celkově stavba působila nedokonale. Každý panovník či faraon se chtěl zapsat do dějin jako stavitel pyramidy, ale až Chufu (řecky zvaný Cheops), který zavedl otroctví dělníků a který zjistil, že druhou pyramidu za svého života nestihne dokončit, pod vlivem úlisného „kněze“ Wedina otevřel první Velkou pyramidu a dal tam umístit nápisy se svým jménem. Tak se lživě zapsal do historie jako stavitel Velké pyramidy. Wedin to pak využil k tomu, aby z pyramidy odstranil desky s proroctvími, které tam Pyramon umístil. Wedin je pak pozměnil a smíchal s kultem mrtvých. Již v této době začalo první ničení Velké pyramidy rozebíráním mramorového obkladu. Wedin pak za vlády nemocného Chefréna, syna Chufua, druhou pyramidu nechal dokončit. Návštěvníci postupně přestali přicházet a význam Velké pyramidy a Sfingy začal upadat do zapomnění.

Ze zbytku kamenů pak začal Dedefrén, syn Chefréna, budovat třetí nejmenší pyramidu, kterou ani jeho nástupce Mykerinos, po němž se jmenuje, ještě nedokončil.

Několik „kněžek“ nechalo Sfinze vytrhnout její oči pro jejich chrám. Lidstvo dále upadalo do temnot a i okolí pyramid, kde byly dříve rajské zahrady, zpustlo. Před asi 500 lety rozbili Sfinze nos Mamelukové z Káhiry, když zkoušeli nové zbraně.

Snaha o potlačení Slova

Mnozí padlí vládci či „kněží“ se snažili získat pomíjející moc nad lidmi a bohatství. Vznikly spolky a církve kladoucí se jako překážka mezi člověka a jediného Boha. Přijatá Pravda ze Světla k duchovní pomoci byla smíchána lstivým rozumem se lžemi a podána lidem. Jen nemnozí Pravdu přijali čistě a snažili se ji, často za mnohých těžkých obětí, zachovat jako pomoc pro budoucí lidstvo.

V příběhu pyramidy to začalo zanedlouho po její výstavbě rozkradením jejích proroctví a zfalšováním. Následovaly další pomoci, které byly ohnuty pro potřeby dalších potemnělých snah se zrnky Pravdy připravovatelů cesty pro Boží Vyslance - Buddhy, Lao-c', Mohameda, Miang-Fonga, Krišny, Zoroastra a dalších.

Pak přišel Pán Ježíš se Slovem Pravdy, cestou Lásky ke Světlu, která nemnohým otevírala duchovní nitro ke vzestupu, které v bibli sepsali jeho apoštolové i jiní ze vzpomínek a která byla opět dále měněna a zatemněna.

Nakonec přišel Pán Abd-ru-shin se Slovem Pravdy, které zaznamenal do knih Poselství Grálu (1931) a návazného Doznívání k Poselství Grálu (1934-1936), aby nebylo možno Slovo pokřivit a vedlo nemnohé, kteří o to ještě stáli, ke Světlu. Je to křišťálová pyramida Pravdy vystavěná Boží Moudrostí v pořadí, jaké člověk potřebuje ke svému duchovnímu dozrávání.

Toto Slovo Pravdy bylo opět změněno, pořadí přednášek zpřeházeno a tím byla poškozena i správná výstavba a pozměněn obsah. Vyšlo ve čtyřech svazcích krátce po 2. světové válce a je nabízeno dále bez prvního svazku Napomenutí dodnes. Bylo odstraněno i závěrečné prohlášení Pána Imanuele a tím vším se původci postavili proti Pánu a zapřeli ho. Pravda však i tam ještě svítí, ale zastíněna rouškou neoprávněných změn.

Původní nezměněné Poselství Grálu však i přesto přetrvalo do současnosti a bude i nadále pečlivě chráněno pro budoucnost a duchovní rozvoj jako nedocenitelný poklad z Výšin k poslední záchraně lidstva v soudu.

Závěr

Zde předložené pojednání je můj pohled na knihu a další souvislosti a může obsahovat nepřesnosti.

Soud bude dokončen v souladu s koloběhem věnce hmotností v předem daný čas, který je blízko. Země bude očištěna a ponese jen ke světlu usilující duchovně se rozvíjející lidi ještě po čas i tisíce či více let, podle zralosti lidí i hmotností …

Nechť co nejvíce lidí obstojí co nejlépe a bude shledáno Soudcem dostatečně produchovnělými a světlými.


Marek Ištvánek
Slušovice, 12.2023

Knihu vydalo nakladatelství Ordem do Graal na Terra, Embu, Săo Paulo, Brazílie, kde lze zakoupit různé knihy v několika jazycích.
Slovenský překlad mají na skladě, ale poštovné je vysoké.
Knihu jsem obdržel darem z Nitry - děkuji.

Obrazy a další informace o Velké pyramidě, Sfinze a okolí lze najít například na http://cheops.su a http://www.scanpyramids.org.

pismo/proza/zavate_doby/velka_pyramida_odkryva_sve_tajemstvi.txt · Poslední úprava: 22.12.2023 20:56 autor: Marek Ištvánek