Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


slovo:abdrushin:horoskop

Horoskop

Předmluva

horoskop.gif Již po dlouhou řadu let pozoruji se zvyšujícím se zájmem z astrologického hlediska narůstání malých a velkých hnutí mezi skutečně Pravdu hledajícími a pouhými souběžci, kteří se sem tam více nebo méně radostně a důvěřivě přimknou k jednotlivým vůdcům, od kterých očekávají mnoho, ne-li všechno.

Tak anebo podobně tomu muselo býti i krátce před působením Krista na této zemi. V naší zemi postrádám něčeho, čeho před asi 2000 lety nechybělo: vážného bádání ve hvězdách, z čehož by bylo možno seznati jasnou směrnici, vedoucí k tak toužebně očekávanému pomocníku ze vší nouze.

Přestože se pokouší v posledních letech astrologové a jejich přívrženci opětně přivést k uplatnění umění, právem označené jako „královská věda“, a třebaže se činnost v tomto směru rozlévá po celém lidstvu, bylo by možno vždy zjistit, že mnozí se stali pouhými souběžci nebo přímo podporovateli těch, kteří se chtěli stát vůdci bez jakéhokoliv astrologického přezkoušení. Je přirozené, že se tím astrologii příliš neposloužilo, podobně jako množstvím astrologických knih, které byly často peněžním zdrojem nebo sloužily popularitě autorů. Tyto hnací motivy je třeba zavrhnout jako zavrženíhodné.

Královské umění trpí těmi učedníky, kteří neučinili všechno, aby astrologie nebyla zbavována své důstojnosti.

Jsou mi známy obtíže, ba skoro nemožnosti dosáhnout spolehlivých děl význačných osobností a dovedu si vážiti některých badatelů, kteří si vzdor zákonitým překážkám i policejně-kriminálního pronásledování dovedli získat v mnoha speciálních oborech astrologie uznáníhodných zásluh.

Je však nápadné, že jen v anglické literatuře odborné je po dlouhou řadu let stoupající zájem o zaslíbeného Božího vyslance, Přicházejícího světového učitele a Syna Člověka, zatímco v německé literatuře je úplná lhostejnost v této pro celé lidstvo nejdůležitější otázce.

Kdo se konečně chce zmocnit klíče k světovému horoskopu, musí v prvé řadě opustit cestu povrchnosti. Tato nejnápadnější závada přiměla mě k tomu, že jsem hlouběji a hlouběji vnikal do kosmických zákonů a přezkoušel dle stávajících postavení hvězd malé a velké události a nativity význačných osobností.

Zkoušel jsem hledat a nenalezl. U žádného, o kterém se nějakým způsobem hovořilo, nebo kterého malé skupiny i větší společnosti postavily do čela!

Nebylo lze těžko vyčísti, že žádnému z těchto mnoha nebyla souhvězdími dána oprávnění a že tedy skuteční astrologové tomu nesmí věřit.

Obraz hvězd, ze kterého by bylo možno bez pochybně usuzovat na tak vysoké vůdcovství, které je nyní očekáváno, zde nebylo.

Není divu, zamyslí-li se vážně hledající nad tím, kde se dnes nacházejí vědoucí, kteří by vyhlíželi jako kdysi Hvězdu – hvězdný obraz toužebně očekávaného a kteří by se nenechali odvrátit, ani zmást, aby pevně a nezvratně sledovali cestu, která jim tímto byla ukázána!

Kdy zazní radostné zvolání:

„Viděli jsme Jeho hvězdu!“

Tehdy to ovšem byli jen tři „povolaní“, kteří takto volali. Jen tři opravdoví astrologové na celé zemi, tři mudrci z východní země. Neboť hvězdopravci krále Herodesa ničeho netušili o významu nebeských znamení, ale byli natolik vážní a čestní, že popřáli těmto třem sluchu, dali jim za pravdu a nechali si bez zatemňující závisti otevříti oči. Takové přiznání dalo by se sotva očekávat od dnešních astrologů, kteří se oddávají nezdravému a domýšlivému samotářství, vzdor vnějšímu spojení.

Ve stálé snaze hledat v obrazech zrození v prvé řadě duchovní, nacházel jsem, že mnohé z nich ukazují na budoucí spojení s duchovně nejvýznamnější osobností a toto spojení bylo také nejvýznamnější okolností těchto zrozenců pro celý život!

Ale po osobě takové opravdové vůdcovské povahy nebylo ani stopy. Při mém hledání jsem po osmiletém odloučení opět potkal svého starého přítele, známého hudebního skladatele, Američana Friedricha Könneckého, jehož čisté a jemné cítění jsem měl často příležitost pozorovat. Při novém přezkoumání jeho horoskopu jsem v něm k mému velkému překvapení nalezl úkaz na nynější spojení s královským přítelem. Z této pohnutky mně přinesl mně dosud neznámé Abdrushinovo Poselství Grálu „Ve Světle Pravdy“ a dodatky, v nichž je poukazováno na Světového učitele a Syna Člověka.

Byl jsem hnán touhou opatřit si data narození tohoto autora, který mluvil takovou řečí, jakou jsem já jako starý okultista dosud neslyšel. Chtěl jsem z toho vidět, zda bych nenašel nějaké spojení, jež by vedlo ke královskému příteli, jež se vyskytuje v horoskopu mého přítele F. K.

Co jsem nalezl, opakuji zde jednoduše, věcně a stručně, neboť více mi není dovoleno. Vážnému badateli není třeba říkat, jak mnou toto poznání otřáslo, neboť každý by to poznal sám na první pohled!

Tato zvěst patří jak učedníkům královské vědy, tak i laikům, z jejichž řad pravděpodobně vystoupí proti mně nejvíce těch, kteří sami chtějí vše vědět lépe a nic nedovedou.

Však kde nalezneme tuto štěkající smečku, která napadá vše dobré a vysoké, aby byla nakonec odmrštěna pronikající mocí a násilím umlčena, jak se podle těchto konstelací musí bezpodmínečně stát.

Na toto bych právě ve svých vysvětlivkách chtěl upozornit. Celým obrazem prostupuje varovná výstraha pro všechny protivníky a nepřátele Pravdy.

S jasnou jednoznačností.

Neočekávejte žádné umělecky dokonalé provedení, tím méně skvělý spisovatelský výkon. Nebylo také zamýšleno poskytnou dokonalý horoskop a všestranný výklad. Dojde k tomu později, jakmile k tomu nositel dá své povolení.

Je to pouze naléhavé, podle pravidel a citového posouzení sestavené Poselství těm, kteří chtějí slyšet, vypracované na astrologickém základě.

S daty narození jsem byl obeznámen teprve před několika týdny a nyní, kdy čas kvapí, je tento nález předáván veřejnosti bez provedení přípravných prací a propočtů, jak by vlastně mělo být při tak důležité a pro lidstvo závažné události.

I když je to jen náčrtek, je přece jen v mnoha bodech vypracován podle pravidel po tisíciletí uznávaných za správné. Byly ovšem přezkoušeny i podle moderních názorů a to proto, aby se hned zpočátku ulomil hrot obvyklým námitkám proti „proroctví post festum“.

Budiž zde zdůrazněno, že spisovatel je si plně vědom mimořádné odpovědnosti za všechna zde uvedená tvrzení.

Stojíme na prahu mohutných událostí, o čemž svědčí stále se množící katastrofální události. Pro tuto dobu byly mnohokráte předpovídány, jak ve Zjevení Janově – vylití sedmi číší hněvu Božího, tak i biblickými proroky Spasitelovými slovy. Také mnozí vidoucí všech zemí, od Paracelsa, Nostradama, až po Tolstoje, Lorbera a dalších, připomínali tyto události, jak byly prorokovány Danielem a uloženy v pyramidách podle staroegyptské moudrosti.

Dalo by se předpokládat, že nahromadění událostí v dnešní době přesahuje svou intenzitou vše dosavadní, což by mělo dát lidem dostačující podnět, aby se zamyslili a vystříhali se lehkomyslných a ukvapených úsudků v jejich vlastním zájmu.

Budiž zvláště zdůrazněno, že můj nález je čistě osobním a že není v nejmenší souvislostmi s osobnostmi nebo hnutími, které stojí a pracují na základech náboženských, sektářských nebo tajných věd.

Nakonec poukazuji na rovněž „náhodně“ nalezené pojednání, jehož poslední část se svolením autorovým zde reprodukuji. Na základě vážného studia biologie, kabaly a bible uveřejnil Eugen Wenz v čísle 5. – 6. VIII. ročníku astrologických rozhledů v roce 1918 v Brettenu v Bádensku (Astrologische Rundschau) článek: „Der göttliche Lebenskreis und das Gemeimnis seiner Enthüllung“.

Wenz píše: … jak již mudrci a znalci hvězd z východu poznali vztah planetárního světa ke světu lidí a to obzvláště planety Venuše k osobě nově narozeného krále Židů a našli potvrzení pravdivosti jejich astrologických poznání od učenců (znalců) Písma a vysokých židovských kněží na základě proroctví, máme v těchto okolnostech historický důkaz o harmonii kosmického životního principu s náboženským životním principem, jak se nám projevuje v proroctví Písma Svatého ve Starém a Novém zákoně – Mat. 2, 2 – 10.

Jestliže svět dnes opět potřebuje zachránce ze současných duchovních, náboženských a politických zmatků vedoucích k válkám a zbožní Židé jako i křesťané vyhlíží s toužebným srdcem příchod Mesiáše, jak byl zaslíben Písmem Svatým, tážeme se oprávněně:

„Kde jsou mudrci, hvězdopravci a astrologové, kteří by poznali anebo viděli hvězdu příchozího Syna Člověka a Syna Božího, krále Židů a křesťanů a kteří by dovedli osvětliti čekajícímu národu místo jeho příchodu a jeho osobní zjev?“

E. Wenz sepsáním své knihy: „Der göttliche Lebenskreis und das Gemeimnis seiner Enthüllung“ nám umožnil nahlédnout do konstelace planet a vyvodit z toho závěry týkající se přicházející osoby Božského Vyslance.

Uskutečnilo-li se zjevení Otce podle našeho líčení v souhvězdí Skopce a jeho planety Marsu, Syna v Býku a jeho planety Venuše, musí nastávající zjevení Svatého Ducha nebo poznáním Pravdy osvobozeného Syna Člověka přijíti v souhvězdí Blíženců a jejich vládci Merkuru (pozn. „unter dem Sternbilde“ …).

Je-li toto základní určení správné, nebude přicházejícím nositelem třicetiletý mladý muž, jako tehdy, nýbrž vysoce zralý muž, jak vysvítá z dvojpolárního znamení Blíženců.

Tento muž nebude, proti představě věřících, z královského domu ani privilegovaným nositelem kněžských poct, nýbrž bude z domova i povoláním učedníkem Merkura, to znamená kupcem.

Podle svého narození patří k izraelskému domu v nové smlouvě, není tedy pokolení židovského, nýbrž křesťan. Podle astrologického zákona stojí ve znamení Blíženců ve vztahu k Vodnáři a Vahám.

Znamení Vodnáře má Ruben a znamení Vah má Josef. Z toho vyvozujeme, že přicházející Vyslanec Boží bude mít stejný osud jako Josef ve staré smlouvě, tj. bude muset nejdříve mnoho trpět a teprve pak jako Syn Člověka, který si ví rady a může svému lidu v nouzi pomoci, bude pánem svého lidu.

Vzhledem k astrologickým vztahům k Německu, měl by Mesiáš povstat v Německu a stejně jako Luther pocházet z občanské rodiny.

Tak jako král při nastoupení vlády přijímá nové jméno, tak i jeho jméno, jméno krále dosazeného Všemohoucím Bohem bude „IMANUEL“, tj. Bůh zjevený v Synu Člověka.

Šťastný člověk, který věříc sklání se pod jemnou vládou tohoto krále z Boží milosti: neboť v den jeho hněvu rozdrtí železným žezlem Boží moci své nepřátele, to jest nepřátele Božské Pravdy a Spravedlnosti, jako hliněné nádoby.

Čtěte žalm 2. Přicházející desetiletí ukáží, že tyto astrobiologické závěry souhlasící s proroctvím Svatého Písma se potvrdí jako zcela pravdivé. Potud Eugen Wenz.

Úplný souhlas řečeného se skutečnostmi mnou nalezenými je nápadný.

Pro znalce bude nejen obdivuhodné, nýbrž i samozřejmé, že při přezkoušení horoskopů osob, s nimiž se nositel předloženého obrazu narození dostane do bližšího spojení, se ukazuje, že se tak stane vždy pod nejvyššími direkcemi Slunce – Uran, Jupiter – Uran, Asc. Slunce, případně transity.

Díky nejpřesnějším výpočtům se ukázalo, že častěji docházelo k setkání u osobností, se kterými jsem se dostal již před lety do styku, přesně na den (setkání s osvícenými duchy, vysoce vlivnými osobami atd.).

Na tomto základě byl nalezen také radikálně se projevující exaktní trigon na 7 obloukových minut Slunce – Uran v horoskopu pisatele.

Autor

Viděli jsme Jeho hvězdu

V dnešní době nejvyšší nouze se objevil větší počet proroků, mesiášů, světových učitelů a Synů Člověka a s plným nebo částečným souhlasem jejich stoupenců také vystoupili.

V různých zemích je jich na tucty.

Ať již jsou jejich nauky pochopitelné a jejich řeči plné moudrosti, jejich úmysly a přesvědčení o jejich povolanosti jsou z větší části dobré a pravé, ať se řady jejich stoupenců stále rozmnožují a v těchto dobách stoupajícího duchovního zmatku ještě zvětšují: Jest prokázáno a v nejkratší době bude také konečně rozhodnuto:

Jen jeden, Boží Vyslanec, zaslíbený Syn Člověka si bude vědět v nejvyšší nouzi rady a bude mít shůry sílu vyplenit všechno ztrouchnivělé, pokud to živly ještě neodstranily, a učinit vše novým – jak stojí psáno v Písmu. Vše nové vybudovat a zmučeným lidem přinést tisíciletou říši míru a pokoje, jak o ní snila fantazie …

„Takovým byl jen jeden.“

V dalším má nyní býti bez fantazie poukázáno na významné body a konstelace v obrazu zrození, který vyvolal mou stále vzrůstající pozornost. Každý, kdo hlouběji vnikl do královského umění, nemohl by dělat nic jiného, než připustit, že zde jde o nejvzácnější, snad dokonce jediné postavení hvězd, které ve své mocné kosmické řeči vyznačuje opravdu královskou bytost a jež se stejným způsobem nemůže opakovat snad za statisíce let.

Kdyby se měla, jak se tvrdí, na některém místě udaném v Ascendentu nebo ohnivém trigonu vynořit očekávaná kometa, stejného druhu jako hvězda betlémská, jako kosmický ukazovatel čistě duchovního stvoření, oznamující osobu Božího Vyslance, pak by působení bylo nekonečně silnější a pro lidský rozum nevysvětlitelné a nepochopitelné.

Je známo, že v Písmu, Marek 13. a Matouš 24., 25., je oznámeno větší množství různých znamení na obloze, které mají ohlásit přicházejícího Syna Člověka a doprovázeti ho k ověření Jeho božského poslání.

Znamení, které samozřejmě leží mimo všechny možnosti astronomických výpočtů, čímž jsou i astrologové postaveni mimo možnost znát o tom něco – tento „čas ani hodinu žádný neví, ani andělé nebeští, jedině Otec můj!“ (Mat. 24., 36.).

Možná, že v Božím plánu je spojení viditelnosti zvlášť důležitého nebeského jevu komety s bodem začátku poslání Syna Člověka pro veškerenstvo nebo alespoň pro podstatnou část lidí, jejichž duchovní zrak byl k tomuto cíli otevřen – tedy před koncem apokalyptických hrůz!

Co zvláště padne znalci do očí, je nejdůležitější moment celého předloženého horoskopu, exaktní trigon ohně, Slunce, Neptun a Mars s královskou hvězdou Regulus.

Zvlášť význačné jsou domy, v nichž jako spasitelský princip se projevuje tato absolutně nejvyšší síla a moudrost – nebeská trojitost, přičemž opět poloha pracentrálního slunce – Regula na Ascendentu musí být považována za vynikající znamení.

Bezpodmínečně jisté je, že tento nejmocnější, ale k našemu systému hvězd ještě patřící zdroj, dává na tomto místě nejsilnější záření a značí:

„Vzestup na nejvyšší místa, slávu, moc a čest v dosud nevídaném druhu.“

Vládce našeho slunečního systému, Slunce, je ve znamení Skopce v nejvyšším bodě – zvýšení v konjunkci s Mirah s venušinou povahou, tedy rovněž v nejvyšší síle v 9.domě, který jako nejvyšší duchovní dům důrazně poukazuje na vedoucí poslání a původ, zatímco dekanát je postaven v sekundárním působení na dobrou planetu Jupiter (jako princip starosti o duše a kněžský princip). Přibývající konjunktura Slunce v jeho výchozích stupních v ohnivém znamení Skopce k planetě mystiků Neptunu v začátku Býka je ostře význačná pro nejvyšší a nejtěžší úkoly nastávajícího utváření a formování cílevědomého (Skopec) převratu vyššího myšlenkového světa lidí (IX. dům).

Ježto právě falešně řízený myšlenkový život je vlastně rakovinou a překážkou vyššího vývoje lidí, je tu zvlášť důležité upozornit na obsazení III. a IX. hrotu oběma měsíčními uzly.

Jak ukazuje sestupný měsíční uzel (se saturnovským charakterem) ve Váze na nutnost moudrého omezení na hmotu nasměrovaného myšlení (dědičný hřích), na nutnost dosažení harmonie, tak zase na příslušném místě (hrot IX) vzestupný uzel (Dračí hlava), který má jupiterovský charakter, ve Skopci, zřetelně ukazuje na vůli po vzestupu ve vyšším duchovním smyslu, podobně jako mimořádné schopnosti vůdcovské. Jako znamení ascendentu pro skutečně královskou autoritu a majestát není žádného vznešenějšího znamení než právě Lev, jenž je zvláště vhodné pro narození ve dne a v poledne.

S ascendentu se tedy dá usuzovat na vědomí moci, mimořádnou sílu vůle, vytrvalost, vznešenost a ušlechtilost ducha, moudrost, velkomyslnost a sebeovládání ve vystupňované míře, jak se může vyskytnout jen jedenkrát.

Ježto pracovní pole Přicházejícího bude zdaleka největší a nejmnohostrannější, jaké se dosud vyskytlo, a protože „všechno musí býti nové“, neudivuje nás, když na hrotu V.domu je tzv. karmicky podmíněné podnikání dáno planetou Mars, znamenající sílu, boj, energii a podnětnost. Její … 1)

Kdo rozumí výkladu, tomu říká přítomnost Marsu v ohnivém znamení Střelce hodně. Slyšte dobře, vy svárlivci (Skopec, Lev), neboť v den svého hněvu rozbije vás železnými pruty jak hliněné hrnce a zmaří všechny vaše úklady.

V každém případě jsou zde vysoce duchovní impulsy, které nemusí dbát ohledů na odpovědnost a které k dosažení nejvyšších cílů neváhají použít tvrdých prostředků. Současně ukazují zvlášť silnou vitalitu, osobní sílu a obratnost, silný sklon k vojenskému stavu a zocelení těla.

Osobnost, jejíž vůle je neochvějná a ve svém usilování k cíli nepošinutelná, která má bezpodmínečné vědomí svého vítězství a které je možno naprosto důvěřovat.

Proto běda, třikrát běda viníkům a nepřátelům Pravdy a Spravedlnosti!

Slunce jako vládce dekanátu přináší do činnosti Marsu opět solární tendence vznešenosti a pevnosti vůle.

Zvlášť zajímavý pro odborníka, významný pro hodnocení osobnosti ve spojení s činností je okolnost, že božská trojitost – zářící ohnivý trigon jako významný bod horoskopu je v účinku ještě zdvojnásobena, neboť střídavě patří do mundánních sfér I. dům (Skopec), 5. dům (Lev), 9. dům (Střelec) (pozn. tj. nejen do znamení, ale i do domů).

Podle starých podání znamená Skopec kněžský úřad a vedení, Lev království a Střelec proroctví (spasitelství).

V celé astrologické vědě není žádné konstelace, která by umožnila výhled k vyššímu duchovnímu, zaručovala dokonalejší harmonii a to i větší schopnost k vedení! V takovém spojení ascendentu s nejdůležitějšími body horoskopu, jako zde.

Zvláštní zájem by mohli vzbudit i vládci dekanátů měsíčních uzlů. Tak vliv sestupného uzlu (Dračí ohon), který má charakter Uran – Saturn, na násilnosti, katastrofy, krize, zvraty a reformy a vzestupný uzel s charakterem Slunce, odpovídající vícenásobnému slunečnímu účinku.

Druhá nápadná konstelace, kterou neopomene žádný znalec, je přesný aplikační trigon obou osudových planet Jupitera a Saturna, obou v mentálním vzdušném trigonu, přičemž Saturn dokonce je ve svém znamení Vodnáře v ideálním postavení.

Jupiter jako velký dobroděj a Saturn jako tzv. zlá planeta, avšak jen tak dlouho, pokud její účinek pozorujeme jen jako zlo, tedy jen v negativním smyslu.

Jupiter ve III. domě konkrétních myšlenek, ve Vahách, kde vede k vznešenému, spravedlivému a dobrotivému myšlení, a Saturn v VI. domě služby a práce. Jupiter ve vahách ve III. domě jako velký činitel dobra s Venuší jako s malým činitelem dobra jako dispositorem a vládcem III. a X. domu povolání v universálním znamení lásky (Ryby).

Co by mohlo lépe ilustrovat:

Jeho jho je sladké a naše břímě lehké.

Neznamená nic více a nic méně než danou jistotu a záruku pro říši míru. Postavení, které nejlépe poukazuje na skutečně moudré zákony, které budou znamenat pronikající reformy a podle dekanátu Urana – jak jinak není možné – na troskách starého.

Zcela výjimečný význam v tomto horoskopu má osudová planeta Saturn, která má zvláště silné a výrazné postavení.

VI. dům je dům práce, zaměstnání, zdraví a sociálně níže postavený.

Trigonové spojení s Jupiterem dává zrozenci pečeť moudrosti a spravedlnosti, důstojnosti, absolutní spolehlivosti a vyrovnanosti a současně ovlivňuje nejvyšší mírou veřejné působení, pokud je umístěn Saturn v reformním a altruistickém znamení Vodnáře v dekanátu Merkura (inteligent, rozum, matematika).

Saturn by mohl jako symbol meče, karmy a osudu znamenat absolutní neúplatnost v provádění spravedlnosti a být tak velmi vážnou výstrahou všem chtějícím zlo.

O jeho mimořádném a mnohotvárném významu ve spojení se světovým horoskopem mně bylo cokoliv bližšího sdělit zapovězeno.

Protože VI. dům je domem služby, je z trigonu Jupiter, Saturn bezpochyby patrné, že hlavní úsilí bude směřovat k zlepšení situace lidí – zvláště v duchovním smyslu (Váhy), až bude bezohledně odstraněn každý vzpírající se vliv – je tu záruka jisté ochrany meče, pod nímž mír a pokoj zavládnou všude, jak již bylo mnohokráte zaslíbeno ve svatých písmech a proroctvích.

Zcela změněným myšlenkovým životem ve vztazích k vlastní osobě, k rodině, ke spoluobyvatelům obce, k vlastní zemi a k sousedním zemím dojdou národy konečně duchovního pokoje a životní poměry se stanou snesitelné a důstojné člověka i ze zdravotního hlediska.

Jelikož v okruhu účinků Saturna je také VII. dům, je tu oprávněný výklad, že tu půjde o soud, největší ze všech procesů, v němž bude souzeno celé lidstvo (Vodnář jako lidské znamení) – biblicky prorokovaná očista mezi lidmi, hlavní cíl pozemského působení Zaslíbeného ze Světla.

Pokuste se tmáři vzpírati se osudu. Lidstvo již téměř stojí v soudu očisty. Hrozivě citelným důkazem je dávno již působící zmatení pojmů jako důsledek vlastních hříchů, zvlášť proti duchu.

Na jedné straně stojí pod horizontem obě osudové planety v přesně harmonickém postavení a na druhé straně nad horizontem obě duchovní planety (Uran, Merkur), které spojily své nejvyšší síly u narozeného v ohnivém trigonu a přitom, nutno zdůraznit – v aplikační poloze, tj. ve stále přibývající harmonické tendenci.

Námitka, že Uran ve Lvu je ve svém zničení, je jen částečně oprávněná a mnohem více se bude vztahovati na zničení všech nepřátelských záludných úkladů (XII. dům).

Kdo může rozhodnout, zda je pro lidstvo důležitější a významnější trigon osudových planet Jupiter, Saturn nebo trigon duchovních planet Uran a Merkur?

Uran, planeta převratů ve XII. domě (karmickém) značí vypovězení, osamění, uzavřené ústavy, zločiny a katastrofální události, tajná a úkladná nepřátelství, avšak také duchovní prohloubení a nejvýše tajná poslání.

Merkur, signifikátor všeho rozumového dění, jako psaní, přednášení, spisovatelství, nakladatelství, cestování, kupectví – v VIII. domě, jež je spojen s mystickými a magickými věcmi, uzavřenými a tajnými společnostmi, záležitostmi onoho světa, nesmrtelností a zvláštními úkoly.

Uran ve XII. domě znamená v tomto případě nejen úkladní nepřátelství a obtěžování zvědy, nýbrž i dlouholeté vypovězení, případně zajetí v nepřátelské zemi během války s Anglií (Merkur ve znamení Skopce), ale přináší také osvícení a přenesené poslání (Uran ve Lvu a Merkur ve Skopci, Uran trigon Merkur z XII do VIII).

Čím by mohly být tyto násilné události lépe demonstrovány? Není třeba se ani zmiňovat o tom, co přináší také tato mystická planeta v královském znamení Lva; o vlivu Slunce bylo již řečeno.

Změny, které zde Uran naznačuje, se budou rozvíjet převážně ve prospěch všech fyzicky a psychicky utlačených. Reformy uzavřených ústavů, úřadů, jako ministerstev, sanatorií, táborů pro dobrovolně i nedobrovolně zajaté. Reformy i ve vztahu k duchovnímu postoji k zdánlivým nepřátelům (XII. dům).

Merkur ve Skopci ve společné záři s Algenibem (charakter Mars – Merkur) ukazuje na intelekt, zaměřený na vedení, vůdcovství, organizační talent, rozhled a energické cílevědomé plánování, mimořádnou duševní čilost, kterou možno vystupňovat až k nervozitě, velký sklon k argumentaci a dokazování, ale také projevení se vynikajícími duchovními schopnostmi. Také trigon Urana s Merkurem je silným a harmonickým popudem k spisovatelství a projevům z nejširších hledisek a měřítek věčnosti, zvlášť o náležitostech VIII. a XII. domu.

Po výkonu všestranných obchodních povolání (srovnej vývody od Eugena Wenze v předmluvě „Göttlicher Lebenskreis“ – „Božský kruh života“) nastoupilo povolání spisovatelské a tím i světového učitele (srovnej Abdrushinův úvod ve zmíněném Poselství Grálu).

Světový učitel, jehož absolutně osobní a původní (Merkur – trigon – Uran) učební metoda, zcela neovlivněná všemi dosavadními proroky, teozofy a zakladateli náboženství, je zvláště nápadná!

 Učení Grálu se neukázalo jako nový druh náboženství, nýbrž jen novodobě vysvětleným křesťanstvím, přizpůsobeným našemu vyvinutému rozumu!

V tomto výkladu je obdivuhodně vyjádřeno a vysvětleno to, co Syn Boží před 2000 lety nemohl lidem říci, protože by mu byli neporozuměli (Jan 16, 12 – 15).

Tak jako jupiterovský dekanát Urana, tak i marzovský dekanát Merkura poukazují na silnou bojovnost, právě tak jako celý trigon obou duchovních planet přináší nejvyšší moudrost s absolutně reformní snahou a s útočným přístupem a vůlí k provedení.

V ohnivém trigonu je však také čerpání z Prasvětla!

V podobném způsobu jako předtím hodnotíme Měsíc v aplikačním sextilu k Uranu.

Podle známých pravidel svědčí tato konstelace na bohatý myšlenkový život, reformátorské smýšlení, originalitu, aktivitu, intuici, velkou tvůrčí duševní sílu a velký odpor proti všemu konvenčnímu (!!), činnost na veřejnosti, velkou duševní čilost, jasnovidnost a vůbec neobvyklý život plný změn a obratů.

Postavení Měsíce ve Vahách dává zrozenému neobvykle mírumilovné harmonické tendence se silnými uměleckými sklony a zájmy (pozn. dříve uvedenou bojovnost a neústupnost je třeba správně vysvětlit, tzn. není v rozporu!).

Jeho bohatstvím, viz. II. dům, je smysl pro spravedlnost a dobrota se zvláštním soucitem pro sociálně nižší třídy, příp. své příští stoupence.

Pro krátkost pojednání nelze se šířiti o jinak velmi významných šířkových a deklinačních paralelech, přece však bychom rádi podrobili pozorování několik důležitých sextilů s hodnocením bez ohledu na vlivy dekanátů.

Slunce – sextil – Saturn. Takoví lidé se málo starají o mínění jiných a neodchylně usilují ke svému vysokému cíli. Mají silnou koncentrační sílu, organizační talent a vytrvalost, dovedou také ve vynikající míře prosadit svou vůli. Pocit odpovědnosti, odolná síla, pracovitost a houževnatost jsou vyvinuty zvláště silně. Toto postavení je vhodné i pro velký úspěch na veřejnosti. Sféry vlivu, v nichž se v tomto případě působení projevuje, se vztahují zvláště na zájmy IV. a IX. domu – tedy na duchovní a náboženský a vůbec vyšší duchovní život a jinak na práci a službu, jak již byla zmínka.

Jupiter – sextil – Mars. Nadšení pro myšlenku, odvaha, vážnost, energie, velká průbojnost pro všechna podnikání.

Saturn – sextil – Mars. Odvaha spojená s rozvážností, sebevědomí, přísně vyrovnané vášně, pomoc vysoko postavených (Střelec) (!), duchovní podnikavost, smělost, vytrvalost. I toto postavení je velmi výhodné pro veřejné působení.

Saturn – sextil – Neptun. Velká koncentrační schopnost, vytrvalost, duševní pevnost a idealismus.

Aby toto pojednání nebylo příliš široké, nelze se zmiňovati o aplikačních nebo separačních vlivech. Zůstává nám pouze příznivý vliv aspektů Venuše, stojící v povýšení, která je v horoskopu vládcem povolání.

Zaměstnání – povolání – mise – poslání … láska.

Ve znamení Ryb vyšší univerzální lidská láska se sebeobětováním a největší ochotou k pomoci.

Velmi pozoruhodné se jeví harmonické záření Venuše ve vlastním domě, jakož i postavení hvězdy (Ohon Skopce s venušinou charakteristikou) na horním meridianu, což znamená úspěch v povolání, vlivné postavení, vzestup a sláva (Venuše – sextil – M. C.).

Nekonečně jemně vyvinuté pocity a citový život. Ve spojení s osobním posláním nemůže býti lépe kosmicky vyjádřeno (hrot VIII. domu). Zesíleno dispozicí Neptuna jako planety s vyšším druhem lásky ve Venušině znamení (Býk) a Venuše v Neptunově znamení (Ryby).

Jako velmi důležitá okolnost je také postavení protistínu Urana na horním meridianu, ze kterého vyplývá zcela reformační práce.

 

Nejpodstatnější disharmonická postavení, která ani zde samozřejmě nemohou chyběti, poukazují na prožívání ne jednoduché a také ne chudé na odpor, který se alespoň na počátku postaví proti  jeho příchodu a působení (srovnej Eugen Wenz „Der Göttliche Lebenskreis“ v předmluvě).

Nejnápadnější jsou silné opozice ve spojení s oběma světly.

Nejdříve Slunce – opozice – Jupiter, i když separativně, v čemž lze naznačit jisté slábnutí odporu všech duchovních, náboženských i politických a jinak mocných osob, starých zákonodárců, bankéřů a peněžních magnátů, veřejných zaměstnanců a pedagogů, zástupců tisku, majitelů zábavných podniků, vedoucích různých sportovních odvětví a neposledně vědců, diplomatů a vedoucích státních činitelů. Vůbec všech skupin povolání podléhajících primárně III. a IX. domu a sekundárně V., VIII. a XII. domu (jakož i domů stojících pod vládou Slunce a Jupitera).

Opoziční účinek – útok Slunce na výborného Jupitera ve III. domě neznamená omezení dobrého a radostného smýšlení, nýbrž naopak přebytek, jak by odborníci museli poznamenat ze zkušenosti.

Všechny tyto opozice však se mírově řeší a vedou k nejlepšímu vlivem zvláštního působení (přenosu) slunečního světla v harmonickém aspektu k Marsu a Venuši.

Opozice Měsíc – Merkur je podobná jako předešlá, protože působí ze stejného znamení zvěrokruhu. Jelikož touto opozicí jsou zvýrazněny zvláště finanční domy II. a VII., je možno předpokládat, že právě z finančního hlediska jsou zde zvláštní plány a úmysly (Skopec) ve vztahu k veřejnosti příp. lidstvu (Váhy) – mimořádné výdaje. Jde tu o mimořádný úkol s dalekosáhlými změnami, případně vedoucí k úplnému převratu, který by sejmul kletbu z peněz a zlata.

Z vyššího hlediska se mi zdá, že opozice Měsíc – Merkur by měla znázorňovat dosavadní finanční materialistické názory intelektuálních národů jakož i dosavadní mylné hodnocení osobnosti podle tohoto měřítka.

Je to tedy služba mamonu, proti které se v prvé řadě postaví myšlenky a úsilí Toho, který přichází, protože je to hlavní příčina všeho zla a překážka vývoje na zemi dříve i dnes.

Chce lidi přivést k vyšším pokladům a majetkům, k věčným hodnotám, k víře v nesmrtelnost a nadsmyslové věci a tím také k vyššímu vědomí odpovědnosti, tedy k věcem, které by člověka vyvedly z jeho dosavadního zakuklení a tupého vegetování, k věcem, proti kterým materialismus tak zuřivě a posměšně vytáhl do boje.

Ježto tento úmysl nemůže být jiný než cílevědomý, provedený energickými prostředky (Skopec), nemělo by být národům (Měsíc) těžké přiznat dosavadní omyl, rozvážit a rozhodnout se pro moudrá opatření a úmysly Přicházejícího (Váhy).

Kdyby se některému znalci zdálo být fantastické, nevědecké a svévolné, že často přecházím od osoby k věci, pak se to stalo v plném úmyslu. Z téhož hlediska bych chtěl ještě vysvětlit význam opozice Měsíc – Merkur, jehož správnost se prokáže rovněž později. Samozřejmě jsou mně známé zlé vlivy intelektuálních znetvořenin, které vždy nacházíme u průměrných lidí ve spojení s touto opozicí. Uvádět je však v tomto horoskopu jako protiargument by bylo totéž jako tvrdit, že ke stvoření by vystačilo světlo vypůjčené od Měsíce, bez Slunce; neboť mezi duchem a rozumem je obrovská propast!

Všeobecně vzato vládne tedy Merkur rozumu (intelektu), jehož pronikající pozitivní tendence k vládnutí je dostatečně vyjádřena jeho postavením ve Skopci, právě tak jako jeho postavením nad horizontem., přičemž se tato tendence uplatňuje na účet ženského duševního principu (Měsíc ve Vahách), méně aktivně působícímu a připravenému vždy k vyrovnání. Na účet citovaného života k utrpení lidstva (opět projev dědičného hříchu!). Přivést toto k harmonickému vyrovnání patří k úkolu v bytí této osobnosti – nikoliv však pro sebe – nýbrž pro ostatní.

 

Toto jsou nejdůležitější zjištěná pozorování na astrologickém podkladu, z nichž bez pochyby a s vyloučením chyby vychází, že zde jde o narození osoby, jejíž horoskop by v celkovém postavení nikdy nemohl být silnější a vhodněji zkombinován pro nejvyšší ze všech poslání!

Nemohu vynechat ještě jeden malý obraz do budoucího vývoje. V nejbližších ročních horoskopech na obou důležitých místech radixhoroskopu vzhledem k činnosti je účinných ne méně než 20 trigonů a sextilů, z největší části exaktních!

Opravdu otřásající skutečnost! Zde musí působit živly a nejvyšší duchovní bytosti, zde musí stát ke splnění úkolu nejen lidská ruka, nýbrž od Všemohoucího Boha vyslaný vůdce, jemuž je k službám celý vesmír!

Právě tak, jak je zaslíbeno v Písmu!

Kdo má ke královskému umění pravý postoj, musí při studiu předloženého horoskopu zvolat se mnou:

Viděli jsme Jeho hvězdu!

Pro znalce musí být navíc k zamyšlení dráhy vyšších planet, nikoli jen to, co já tvrdím, aby podnětným způsobem přistoupili k otázce:

Jaký to vzešel čas!

Nehledejte, nepočítejte a nezkoumejte již více, neboť nikdy nenajdete hvězdy v takovém obrazu, který by mluvil vyšší a zřetelnější řečí, neboť všechna boží zaslíbení jsou v něm!

Friedrich Mörbitz

Mnichov, v listopadu 1928


Poznámka:

K tomu je třeba ještě uvážit postavení Pluta na cca 1˚ Býka, tedy v konjunkci se Sluncem a Neptunem, což uvedená fakta dále plně potvrzuje a podporuje!

1) Taty chybí strana, kterou zatím nemáme!
slovo/abdrushin/horoskop.txt · Poslední úprava: 01.11.2014 01:04 autor: Marek Ištvánek