Duchovní podpora

... a poskytuji vám tuto Zemi k dozrávání ...

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pismo:poezie:richard_chmelar:vnitrni_a_vnejsi_svet

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

pismo:poezie:richard_chmelar:vnitrni_a_vnejsi_svet [27.06.2016 23:08] (aktuální)
Marek Ištvánek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +<WRAP centeralign>​
  
 +====== Vnitřní a vnější svět ======
 +
 +ONEN SVĚT JEST! Rukama neuchopitelný,​\\
 +očima neviditelný a ušima neslyšitelný!\\
 +Přístroji neměřitelný,​ a přitom tak skutečný,​\\
 +jen lidským duchem vyciťovaný!\\
 +Prostupuje vše, co vidíš okem či přístrojem,​\\
 +obklopuje vše, co nazýváš vesmírem!\\
 +Co jest VNITŘNÍ SVĚT, rozumem nepochopený,​\\
 +ten ZÁHROBNÍ SVĚT, ze strachu odmítaný?​\\
 +Co jest OČISTEC, dogmaty církví opředený?​\\
 +Co jsou JINÉ DIMENZE BYTÍ, neprobádané\\
 +a k nebezpečným hrám okultisty zneužívané?​
 +
 +Onen svět vznikl z Tvůrčího Božího vyzařování\\
 +a patří k hmotné části Velikého Stvoření!\\
 +Vyplňuje dálavy mezi hvězdným vesmírem\\
 +a domovem zralých lidských duchů – rájem!\\
 +Velmi rozsáhlé jsou úrovně vnitřního světa,\\
 +které tvoří předobrazy vnějšího světa!\\
 +Hmota onoho světa prostupuje touto hmotou,\\
 +tak, jak rádiové vlny pronikají atmosférou.\\
 +Očima vidíme jen hrubou hmotu atomovou!\\
 +Stavebními částicemi druhů jemné hmoty jsou\\
 +nepatrné částečky světla menší než elektrony,​\\
 +protony a neutrony, z nichž jsou atomy složeny!\\
 +Částice druhů vnitřní hmoty vytvářejí jiné atomy!\\ Jemné druhy hmoty mají jiné stavební struktury.\\
 +Neviditelný svět jest tvořen více časoprostory!
 +
 +Kdo ví, kolik se třpytí na obloze hvězd?\\
 +Snad tolik je v záhrobí vesnic a měst!\\
 +Záhrobní krajiny jsou obydleny zvířaty, lidmi\\
 +a do legend odsunutými přírodními bytostmi!\\
 +Svá duševní těla tam lidé pociťují,​\\
 +přírodu a okolní dění svými smysly vnímají\\
 +stejně tak jako my, kteří jsme na zemi.\\
 +V nejjemnějších sférách hmoty pod Rájem\\
 +leží nádherné krajiny, prozářené Světlem.\\
 +V čisté radosti se tam lidé vysoké zralosti\\
 +připravují na návrat do duchovní vlasti!\\
 +Zatímco ti, kteří rozsévali jen zlobu a strasti,\\
 +sténajíce v temnotách jsou blíže propasti.\\
 +Bez záštity pozemského těla tam prožívají\\
 +své emoce netlumeně a mnohem silněji!
 +
 +Člověče! Dokud dlíš v těle z masa a kostí,\\
 +tvá pozemská schrána tvou duši hostí!\\
 +Jednou tvé údy i mozek od Tebe odpadnou,\\
 +ale tvé ctnosti či sklony půjdou s Tebou\\
 +a krajinami Slov a Myšlenek Tě provedou!\\
 +Ocitneš se v prostředí myšlenkových forem\\
 +vytvořenými Tebou, lidským duchem!\\
 +Svou vnitřní podstatou jsi nehmotný duch,\\
 +jsi čistou zlatou jiskrou, kterou stvořil Bůh!
 +
 +Jeho Síla Tebou proudí a naživu Tě udržuje!\\
 +Tvůj duch se svým chtěním jen rozhoduje,​\\
 +jestli ke správnému či nesprávnému účelu\\
 +použije tuto neutrální životadárnou Sílu!\\
 +Tušíš, jakou odpovědnost na sebe uvaluješ\\
 +pokud se ke špatným činům rozhoduješ?​
 +
 +Rozumový člověk! Chce vědět víc a víc,\\
 +však za hranicí rozumu už nepozná nic!\\
 +Neví, že jednostranné rozumové myšlení\\
 +zastřelo jeho mimosmyslové vnímání!\\
 +Události a lidé v nás vyvolávají dojmy\\
 +nezaměnitelné se smyslovými vjemy!\\
 +Niterné dojmy prožíváme pouze citem\\
 +a jen co prožijeme pochopíme rozumem!\\
 +Nasloucháme vedení ze světlejších úrovní,\\
 +které k nám promlouvá skrze svědomí?​\\
 +Hlasy duchovních pomocníků neutichají,​\\
 +to naše uši často slyšet nechtějí!
 +
 +Lidský duchu, dopřej mi svého sluchu!\\
 +Tvé myšlenky se nerozptýlí ve vzduchu!\\
 +Jsou dílem rozumu, nástroje tvého chtění\\
 +a mají hmotné formy z látky záhrobní!\\
 +Jak malíř maluje obrazy barvami a štětcem,​\\
 +tak Ty, v barvách svého citu rozumem,\\
 +kreslíš obrazy svých myšlenkových forem!\\
 +Zůstávají s tvou duší spojeny neviditelnými,​\\
 +leč neroztržitelnými vlákny osudovými!\\
 +Myšlenky jsou živeny duchovním citem,\\
 +vysílány do etéru mozkem jako rádiem\\
 +a vyšší než rychlostí světla se šíří vesmírem!
 +
 +Stejnorodé myšlenky se magneticky přitahují,​\\
 +jedna s druhou doplňují a spoluvytvářejí\\
 +myšlenkové centrály ve formách obydlených\\
 +měst a vesnic, malebných nebo ponurých!\\
 +Ošklivá jsou města smutku, zloby či závisti\\
 +a krásná místa, kam proudí myšlenky radosti!\\
 +Myšlenková shromaždiště,​ která lidé vytvářejí,​\\
 +zpětně vyzařují na Zemi a své strůjce posilují\\
 +v jejich navyklých způsobech myšlení!\\
 +Naladěni na stejnou frekvenci jsou ve spojení\\
 +všichni původci určitého druhu myšlení.\\
 +Proto není snadné změnit způsob uvažování,​\\
 +ukončit závislost nebo opustit některá přání!
 +
 +Bůh stvořil vše co jest! Stvoření vzniklo,\\
 +když do bezsvětelné prázdnoty vytrysklo\\
 +Jeho životadárné,​ bílé Světlo!\\
 +Bůh řekl budiž Světlo! Nikoli budiž temno!\\
 +Krajiny odporných myšlenkových forem,\\
 +které vytvářejí lidé, jsou skutečným peklem!\\
 +Není Bohu milé! Nevzniklo z Jeho Tvoření!\\
 +Peklo jest skvrnou znečišťující Stvoření,​\\
 +jenž vznikla ze zlého lidského myšlení!
 +
 +Jemný svět není od Hrubého oddělen,\\
 +oba jsou hmotné a tvoří celek jeden!\\
 +Vždyť Ty sám jsi spojovacím článkem\\
 +mezi Vnějším a Oním - vnitřním světem!\\
 +Modeluješ ho citem, myšlením a slovem,\\
 +jako sochař, co tesá do kamene dlátem!
 +
 +Jak myslíš, mluvíš a konáš, tak také žiješ!\\
 +Karmická vlákna ke své duši navazuješ!\\
 +Tkáš si vlákna, z nichž některá Tě poutají\\
 +s lidmi, jichž se tvé myšlenky a slova týkají.\\
 +Jiná Tě vedou k těm na Zemi, co smýšlejí\\
 +jako Ty a ve tvém druhu myšlení Tě posilují.\\
 +Do třetice Tě osudové nitky propojují\\
 +s Tebou stejnorodými lidmi, žijícími\\
 +na onom světě a za čtvrté s krajinami,​\\
 +které jsi spoluvytvářel svými myšlenkami.
 +
 +Tvrdíš-li,​ že na myšlenky clo neplatí,\\
 +vyhýbáš se své zodpovědnosti.\\
 +Cožpak se můžeš schovat před smrtí\\
 +a uniknout spravedlnosti?​\\
 +Smrt jest jen bránou, kterou projde každý,\\
 +kdo odloží své tělo, hrubý kabát pozemský.\\
 +Na dalším putování po onom světě\\
 +kráčí oděn ve svém duševním šatě!\\
 +Podle principu neúprosné spravedlnosti\\
 +jsou lidé stejnorodých vlatností po smrti\\
 +přitahováni k sobě do stejných oblastí.\\
 +Nemohou tam žít pospolu, jako na zemi,\\
 +ti s rouchy světlými s duchovně mrtvými!
 +
 +Bůh daroval člověku Krb čistých myšlenek!\\
 +Svobodnou vůli! Proč ji spoutal člověk?\\
 +Zle hospodaří s tímto darem, když si mozek\\
 +opřádá pavučinami chmurných myšlenek!\\
 +Lže sobě, když pomstu nazývá spravedlností\\
 +a svou duši nakazil zhoubnou nenávistí.\\
 +Otrávené plody pěstuje myšlenkami závisti,\\
 +kterými zamořil rozsáhlé záhrobní oblasti.\\
 +Už nedovede svůj rozum ovládat citem,\\
 +stěžuje si na osud a holduje závislostem.
 +
 +Lidský duch byl v dobách dávné minulosti\\
 +nevědomým zárodkem duchovní bytosti\\
 +ze spodního okraje převelikého Ráje.\\
 +Sice na vlastní přání, ale jen z Boží Milosti\\
 +směl se snést na Zemi, do hmotnosti!\\
 +Byl zde zasazen, aby rozvíjel své ctnosti,\\
 +ve smyslu lásky, čistoty a spravedlnosti!\\
 +Není jiného účelu bytí člověka nežli vývoje,\\
 +jako ušlechtilý duch se má vrátit do ráje!
 +
 +Bůh obdařil vyvíjející se lidi rozumem,\\
 +aby učinili planetu pozemským rájem.\\
 +Však mnozí lidští duchové ztratili zájem\\
 +udržovat spojení s Bohem - Života Zdrojem!\\
 +Světlo rozumu si tak lidstvo zatemnilo,​\\
 +když se od Tvůrce všech světů odvrátilo\\
 +a nádhernou Matičku Zemi zpustošilo.\\
 +Většinu dnešních duší už opustila radost\\
 +a vkradla se do nich nedůvěra a starost.\\
 +Kdo baží po majetku a prožívání slastí,\\
 +duchovně se poutá k temnému houští.\\
 +Jen Touhou po Světle získáš jasné cítění\\
 +jenž povedete Tě do duchovních úrovní!
 +
 +Pokud jsi spoután vlákny svých závislostí,​\\
 +hloubáním o nich nerozvíjíš žádné ctnosti.\\
 +Trýznivé výčitky jsou myšlenkové pasti,\\
 +které utužují spojení s nezdary minulosti.\\
 +Jen v prožívání okamžiků přítomnosti\\
 +můžeš rozvinout své dobré vlastnosti!\\
 +I kdybys měl ctnost jen jednu jedinnou,\\
 +věz, že ona jest tvou duchovní květinou!\\
 +Tak rozviň její poupě do květu,\\
 +ať zkrásní ke cti Boží a bude sloužit světu!
 +
 +Mnohokrát jsi zemřel a směl se narodit,\\
 +aniž by jsi stihl svůj vývoj dokončit.\\
 +Jak jinak, než skrze rozvíjení ctností\\
 +prožiješ svou cestu do duchovní vlasti?\\
 +K Nejvyššímu Dobru važ se svou Touhou,\\
 +duchovní perlou ve tvé duši vetkanou.\\
 +Nepoutej se příliš ani pozemskou zálibou,\\
 +abys ji neučinil modloslužbou.\\
 +Na co myslíš a čemu věnuješ pozornost,​\\
 +k tomu si buduješ osudový most!
 +
 +Čistota duše jest jedinná lidská jistota!\\
 +Jejím projevem jest srdečnost a prostota!\\
 +S veselou myslí jdi po stezce ctností,\\
 +krásná přání druhým přinesou Ti štěstí!\\
 +Spravedlnost kotví v Lásce! Na to si vzpomeň,\\
 +dříve, než zažehneš nenávisti oheň!\\
 +Snaž se žít spravedlivě a v přísné lásce,\\
 +klíčem k Nebeské Bráně jest tvé srdce!\\
 +Že každý sám si Osudové lože stele\\
 +jest principem svobodné lidské vůle!
 +
 +Na zemi žiješ jen krátký úsek svého bytí,\\
 +kam chceš jít, až projdeš bránou smrti?\\
 +Kristus řekl: „Do Božího Království se vrátíš,​\\
 +jen když do posledního halíře zaplatíš!“\\
 +Chceš-li opravdu do Ráje dojít,\\
 +pak musíš své srdce otevřít\\
 +a každému z viníků svých vše odpustit!\\
 +Své špatné vlastnosti ve ctnosti obrátit\\
 +a skrze dobré skutky sama sebe napravit!
 +
 +Tak propojuj své nitro se světem navenek\\
 +už jen vytvářením krásných myšlenek!\\
 +Těch léčivých šípů co prýští z čistého cítění!\\
 +Kniha Poselství Grálu jest Pravdou Stvoření! (({{:​pismo:​poezie:​richard_chmelar:​Vnitřní a vnější svět.pdf|originál}}))
 +
 +</​WRAP>​
pismo/poezie/richard_chmelar/vnitrni_a_vnejsi_svet.txt · Poslední úprava: 27.06.2016 23:08 autor: Marek Ištvánek